تکنیک های افزایش راندمان فردی

 

در محیط کار امروزی، افزایش »راندمان فردی« کلید انجام کارها با کیفیت با لا، بدون خستگی ذهنی و فیزیکیست. با دستیابی به راندمان فردی می توانید با تمرکز بیشتری کار کنید، به ددلاین ها پایبند باشید، و در کار خود تعادل را رعایت کنید. وقتی ۷۴ درصد از افراد در طول روز، ۲ ساعت بیشتر از حد معمول کار می کنند، دستیابی به راندمان فردی برای برقراری تعادل بین کار و زندگی، می تواند تاثیراتی جدی بر روحیه آنها داشته باشد. در مورد این ۲ ساعت اضافه فکر کنید، اگر می توانستید آن را پس بگیرید، برای برقراری تعادل میان کار و زندگی تان چه کاری انجام می دادید؟ با خانواده بیشتر وقت می گذراندید؟ یک مهارت جدید یاد می گرفتید؟ یا استراحت می کردید؟ به همین دلیل افزایش راندمان فردی مسیٔله ای حیاتیست.

 

دانلود کتاب

 

 

 

 

جهت ورود به صفحه مرکز تماس کلیک نمایید

 

تکنیک های افزایش راندمان فردی

 

در محیط کار امروزی، افزایش »راندمان فردی« کلید انجام کارها با کیفیت با لا، بدون خستگی ذهنی و فیزیکیست. با دستیابی به راندمان فردی می توانید با تمرکز بیشتری کار کنید، به ددلاین ها پایبند باشید، و در کار خود تعادل را رعایت کنید. وقتی ۷۴ درصد از افراد در طول روز، ۲ ساعت بیشتر از حد معمول کار می کنند، دستیابی به راندمان فردی برای برقراری تعادل بین کار و زندگی، می تواند تاثیراتی جدی بر روحیه آنها داشته باشد. در مورد این ۲ ساعت اضافه فکر کنید، اگر می توانستید آن را پس بگیرید، برای برقراری تعادل میان کار و زندگی تان چه کاری انجام می دادید؟ با خانواده بیشتر وقت می گذراندید؟ یک مهارت جدید یاد می گرفتید؟ یا استراحت می کردید؟ به همین دلیل افزایش راندمان فردی مسیٔله ای حیاتیست.

 

دانلود کتاب

 

 

 

 

جهت ورود به صفحه مرکز تماس کلیک نمایید