آموزش ورود به صفحه مشتریان

 

جهت ورود به صفحه مشتریان کلیک نمایید

 

در مرورگر FireFox به ترتیب تصاویر زیر تایید بفرمایید.

 

۱ – ابتدا بر روی گزینه سمت چپ آدرس بار که به شکل قفل است کلیک نمایید

 

۲ – و سپس بر روی گزینه Disable Protection for now کلیک نمایید


 

در مرورگر Chrom به ترتیب تصاویر زیر تایید بفرمایید.

 

۱ – بعد از فراخوانی لینک در آدرس بار بر روی گزینه سمت راست کلیک نمایید

 

 

۲ – در پنجره باز شده بر روی گزینه Load unsafe scripts کلیک نمایید

 

 

 

۳ – بعد از نمایش تصویر زیر صفحه برای شما بارگزاری می شود

 

 

 

آموزش ورود به صفحه مشتریان

 

جهت ورود به صفحه مشتریان کلیک نمایید

 

در مرورگر FireFox به ترتیب تصاویر زیر تایید بفرمایید.

 

۱ – ابتدا بر روی گزینه سمت چپ آدرس بار که به شکل قفل است کلیک نمایید

 

۲ – و سپس بر روی گزینه Disable Protection for now کلیک نمایید


 

در مرورگر Chrom به ترتیب تصاویر زیر تایید بفرمایید.

 

۱ – بعد از فراخوانی لینک در آدرس بار بر روی گزینه سمت راست کلیک نمایید

 

 

۲ – در پنجره باز شده بر روی گزینه Load unsafe scripts کلیک نمایید

 

 

 

۳ – بعد از نمایش تصویر زیر صفحه برای شما بارگزاری می شود