فراموش نکنید که آن قاعده ساده ریاضی که «منفی در منفی می شود مثبت!» در عرصه خدمات مرکز تماس به کارتان نمی آید!

شما می بایست با رفتار حرفه ای و جملاتی مثبت، سعی در آرام کردن مشتریان عصبانی داشته باشید. یادتان نرود که به هیچ وجه نباید آرامش خود را از دست بدهید و حتی در سخت ترین شرایط، باید با اراده ای استوار، برای جلب رضایت مشتریان عصبانی مرکز تماس تلاش کنید. تنها با همدلی و درک وضعیت مشتریان عصبانی، قادر خواهید بود شرایط را در دست بگیرید و مشتری را با رضایت قلبی روانه کنید.

منبع