بی حوصلگی و نداشتن صبر و تحمل، در هیچ کسب و کاری جایگاهی ندارد، به ویژه در عرصه خدمات مرکز تماس. اگر کارمند مرکز تماس هستید، حتماً درک کرده اید که کنترل احساسات منفی در مقابل رفتارهای غیرمنطقی و گفتارهای نامناسب مشتریان عصبانی کار آسانی نیست؛ اما اگر می‌خواهید به عنوان کارمندی حرفه ای در کال سنتر شناخته شوید، ناچارید دربرابر همه این رفتارهای نامعقول ، دوستانه رفتار کنید و برای حل مشکل آن ها و دست‌یابی به موفقیت در حرفه خود، تشریک مساعی کنید. صبر و شکیبایی داشتن در برابر مشتریان عصبانی کال سنتر، مرکز تماس شما را در مسیر غلبه بر این مشکل تا حد زیادی جلو می‌اندازد.