شبکه های اجتماعی ، پلتفرم هایی فراگیر هستند که به تنهایی نمی توانند تضمینی برای موفقیت در دنیای سیاست باشند.

این شبکه ها می توانند به عنوان راه های ارتباطی، نقش مهمی در دنیای سیاست بازی کنند؛ اما استفاده از مفهوم تناسب استراتژیک و هم ترازی (از نظر بازاریابی) می تواند میزان موفقیت و شکست درصورت استفاده از شبکه های اجتماعی در دنیای سیاست را مشخص کند. هم تراز سازی استفاده از سوشال مدیا با هدف کلی سازمان، و عوامل محیطی موجود بسیار مهم است.

اگر در فرآیندهای سیاسی از شبکه های اجتماعی استفاده می کنید باید به این فاکتورها توجه کنید:

  1. نفوذ اینترنت و سوشال مدیا:

استفاده از سوشال مدیا مبتنی بر دسترسی به اینترنت است. پس اگر می خواهیم از سوشال مدیا به عنوان وسیله ارتباطی در دنیای سیاست استفاده کنیم باید مطمئن شویم جامعه هدف به اینترنت دسترسی دارد.

 

  1. رفتار و جهت گیری فرهنگی:

تحقیقات نشان می دهند که بین استفاده از سوشال مدیا و رفتار و جهت گیری فرهنگی اجتماع، رابطه ای مثبت وجود دارد. قدرت این شبکه ها به عنوان وسیله ارتباطی می تواند روی نظرات و دیدگاه افراد تاثیر بگذارد. این موضوع منجر به بالا رفتن ارزش ها شده و بر جهت گیری فرهنگی اجتماع اثر می گذارد.

 

  1. دموگرافیک

ارتباط اجتماعی و طبیعت شبکه های اجتماعی باعث می شود شناخت این شبکه ها برای درک بازار هدف امری مهم باشد، به خصوص در ارتباطات سیاسی.

شبکه ارتباطی ای که در رسانه های اجتماعی وجود دارد را می توان با دموگرافیک پیش‌بینی کرد.

همچنین می توان مسایلی که مردم با آنها رو به رو شده و به وسیله آنها به مشارکت سیاسی ترغیب می شوند را نیز با متغیرهای دموگرافیک پیشبینی کرد.

این دو موضوع به هم مرتبط هستند. در نتیجه، برای موفقیت در استفاده از سوشال مدیا به عنوان راه های ارتباطی در فرآیندهای سیاسی، کافی است به این فاکتور های دموگرافیک (سن، جنسیت، موقعیت جغرافیایی، نسل و … ) توجه کنید.