ظهور و پذیرفته شدن شبکه های اجتماعی به عنوان وسیله های ارتباطی، منجر به توسعه و بقای روابط اجتماعی به شکلی جدید، با امکاناتی بی پایان در روند انتخابات و سیستم سیاسی کشورها شده است.

می توان گفت که شبکه های اجتماعی به تدریج مفهوم و میزان مشارکت سیاسی را تغییر خواهند داد. تحقیقات اولیه نشان داده اند که مشارکت سیاسی، تلاش یک ملت برای تاثیرگذاری بر فرآیندهای سیاسی مانند انتخابات است. می توان از این موضوع استنباط کرد که مشارکت رای دهندگان در فرآیندهای سیاسی ممکن است اثر نقطه نظری با نفوذ کمتر باشد، زیرا تلاش های آنها سازمان یافته نیست و سیاستمداران صدای بلندتری دارند که به طور واضح به مردم نشان می دهد چه تصمیماتی دارند.

تکنولوژی های جدید دیجیتالی، شامل شبکه های اجتماعی، شکل جدیدی از مشارکت های سیاسی در انتخابات خلق کرده اند. تحقیقات اخیر نشان می دهند که “ارتباط مردم با مقامات” از طریق رسانه های جدید، در چرخه سیاسی بسیاری از کشورها ممکن شده است؛ کشورهایی که در آنها رای دهندگان قدرت بیشتری برای بیان و اجرای دیدگاه های سیاسی خود دارند.

همچنین مشاهده شده است که می توان از شبکه های اجتماعی به منظور شکل دهی به فعالیت های رای دهندگان، برای به دست آوردن نیروی کافی جهت تاثیر گذاری بر سیستم و ساختار سیاسی کشور استفاده کرد. علاوه بر این جالب است بدانید که حتی اقلیت ها و گروه هایی که قبلا طرد شده اند هم می توانند هم اکنون تاثیر به سزایی بر دنیای سیاست و انتخابات داشته باشند. مثال بارز این موضوع، شرکت کردن نوجوانان در انتخابات است؛ شبکه های اجتماعی مستقیما آنها را برای شرکت در فرآیندهای سیاسی تحریک می کنند.

جنبش هایی که محرک آنها شبکه های اجتماعی بوده اند، با نقش انکارناپذیری که امروزه در نسل جدید سیاست بازی می کنند، بارها توانسته اند باعث براندازی دولت ها و برنده شدن کاندیدا ها در انتخابات بشوند. تحولات سیاسی بی سابقه ای که در چندین کشور اتفاق افتاده اند نشان می دهند که تکنولوژی های دیجیتال چقدر توانایی کمک به مناظره ها و القای اقدامات جمعی را دارند.

یکی از جنبه های شکل جدید سیاست امروزی، ارتباط مستقیم میان مناظره های سیاسی و مشارکت سیاسی است. از دیگر جنبه های آن می توان به ارتباط میان گسترش تکنولوژی، رسانه های دیجیتال و تحولات سیاسی اشاره کرد. مثال بارز این مسایل، مشارکت نسل جدید افرادی که در دنیای دیجیتال با هم در ارتباط هستند در فرآیندهای سیاسی است.

نتیجه

شبکه های اجتماعی تاثیر گذار هستند، زیرا یک ارتباط شخصی خیالی با کاربر ایجاد می کنند که “غیر سیاسی” به نظر می رسد.